Catholic Churches
in Salt Lake City, UT
 
     
Catholic Churches in Salt Lake City, Utah
 

Catholic Church Offices
27 C St
Salt Lake City, UT 84103-2397

(801) 328-8641


Catholic Church Offices
331 E South Temple
Salt Lake City, UT 84111-1226

(801) 359-8964


Sacred Heart Catholic Church
174 S 900 E
Salt Lake City, UT 84102

(801) 363-8632


Saints Peter Paul Catholic
3560 W 3650 S
Salt Lake City, UT 84119-2551

(801) 966-5119


St Ambrose Catholic Church
1975 S 2300 E
Salt Lake City, UT 84108

(801) 485-5610
Catholic Churches - Salt Lake City, Utah